อัตรากำลัง

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

f1

 อัตรากำลังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2557

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างรายเดือน
 งานพัฒนาที่ดิน  10  10  38 25 
 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  7  11  1
 ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา  8  9  29
 งานส่งเสริมสหกรณ์  1  2  -
 งานประมง  2  -  9
 งานปศุสัตว์  1  2  3
 งานวิชาการเกษตร  1  -  2
 งานชลประทาน  1  8  -
 งานพัฒนาชุมชน  1  2  -
 งานเพาะชำกล้าไม้  1  5  1
 งานสวนพฤกษศาสตร์  1  -  17 10 
 งานสวนรุกชาติ  1  1  2
 งานวิเคราะห์  1  -  2

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรฉะเชิงเทรา

 31  24  2