ผังโครงสร้าง

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

title panorama structure

Structure

 

003
คณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประธานอนุกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
อนุกรรมการ ๓๐ ท่าน
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อนุกรรมการและเลขานุการ
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัฉะเชิงเทรา
   

 

 

Mr-Bandit
คณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประธานคณะทำงานด้านขยายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะทำงาน ๒๕ ท่าน
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและเลขานุการ
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
   

 

 

Mr-A
ประธานคณะทำงานด้านอำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
คณะทำงาน ๓๘ ท่าน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและเลขานุการ
นายอนุวัชร  โพธินาม 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
   

 

 

Mr-A
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
คณะทำงาน ๓๘ ท่าน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและเลขานุการ
นายอนุวัชร  โพธินาม 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ