งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

 image022image023 

ชื่อโครงการ      กลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านห้วยลึก

 

จัดตั้งโดย         งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่  1 สิงหาคม  2548

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรในปัจจุบัน  ทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว  รายได้ไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว  จึงมีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกบเป็นอาชีพ  ที่สามารถทำรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้การเลี้ยงกบยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจอีกด้วย  บ้านห้วยลึกเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เกษตรกรเลี้ยงกบเป็นรายได้เสริม แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานกลุ่มเนื่องจากปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค พันธุ์กบ มีราคาสูง จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านห้วยลึกขึ้น 

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในการซื้อขาย

2. เพื่อจัดหาเงินหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่ม

          3. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุ่ม

          4. เพื่อส่งเสริมสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเลี้ยงกบ

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกผู้เลี้ยงกบบ้านห้วยลึก

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

$13. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

         -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท

         -  ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

         -  เสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากเงินกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

         -  ผลกำไรจากการจำหน่ายอาหารกบ 

         -  เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุนศูนย์ฯ                ร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

$14. เมื่อได้เงินจากการระดมหุ้นเป็นเงินทุน ก็นำเงินไปให้สมาชิกกู้ยืมไปร้อยละ 12 บาทต่อปี  ตามมติที่

ประชุมของกลุ่ม  ปัจจุบันมีทุนของกลุ่ม 5,500  บาท

 

การผลิต

5. สมาชิกนำเงินที่กู้ยืมจากกลุ่มไปผลิตลูกกบ  และเลี้ยงเป็นกบเนื้อจำหน่ายเองเป็นครัวเรือน 

 

การจำหน่าย 

    6. จำหน่ายให้พ่อค้ารายย่อยซึ่งเป็นพ่อค้าประจำมารับซื้อเองที่หมู่บ้าน  เกษตรกรรายย่อยซื้อเพื่อบริโภค  และร้านอาหารซื้อไปประกอบอาหารจำหน่าย  โดยกำหนดราคาท้องตลาดเป็นราคาซื้อขาย

      

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     7. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่มทุกสิ้นปี  และมีการกู้ยืมใหม่หลังจากแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร  ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 10 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  40 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบบ้านห้วยลึก

          ที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่  44  หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งบประมาณดำเนินการ  50,000  บาท

          1. ค่าอาหาร                                            เป็นเงิน 35,000  บาท

          2. ค่ายา                                                เป็นเงิน   5,000  บาท

          3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมโรงเรือน                        เป็นเงิน  10,000  บาท

                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                            50,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

$11.     เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

$12.     ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

$13.     มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่สมาชิก

$14.     เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นายชาติ  บุญมี

44

1

เขาหินซ้อน

ประธาน

2

นายสายชล  สุริวงค์

154/1

1

เขาหินซ้อน

รองประธาน

3

นายกุลพันธุ์   เกตุสุวรรณ

182/2

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

4

นายสุราษฎร์   ชูแก้ว    

8/1

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

5

นายสุพจน์   เกตุคำ

48

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

6

นางสาววาสนา   วงค์กำภู

345

1

เขาหินซ้อน

เหรัญญิก

7

นางสำรวย   พับบรรจง

1/4

1

เขาหินซ้อน

เลขานุการ

           

 

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี          เฉลี่ยปีละ  2 ครั้ง/ปี

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม

                   - กบเนื้อ                   กิโกกรัมละ  45 - 50  บาท

                    - ลูกกบ                              ตัวละ    0.50 - 0.60  บาท

                   - ลูกอ๊อด                   ตัวละ    0.10 - 0.15  บาท

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        พ่อค้ามารับซื้อเองถึงบ้าน

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

 

ลำดับที่

ชนิดสัตว์

จำนวน(รุ่น)

ผลผลิต

(กก.)

ราคาขาย

(บาท)

รวมเงิน

(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

กบเนื้อ

3-5 รุ่น

11,000  ก.ก.

45 - 50

535,000

390,000

145,000

2

ลูกกบ

3-5 รุ่น

380,000  ตัว

0.50 - 0.60

199,000

90,300

108,700

3

ลูกอ๊อด

4-5 รุ่น

2,000,000  ตัว

0.10

200,000

71,500

128,500

               

รวมกำไรสุทธิ

934,000

551,800

382,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

          1. อาหารกบมีราคาสูง  จึงจำหน่ายเป็นลูกกบ  และลูกอ๊อดเป็นส่วนใหญ่

          2. น้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงกบ  ดำเนินการขอรับการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          3. ในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม-เมษายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-กุมภาพันธ์)  ลูกกบจะผลิตได้ยากแต่สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง

 

ภาพกิจกรรม

 

image001image002image003image004image007image008image017image018image019image020image021image022image023image024