งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรบ้านห้วยลึก

 

จัดตั้งโดย         งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่ 10 พฤษภาคม 2552

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรในปัจจุบัน  ประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว  จึงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่  จึงมีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  การเลี้ยงสุกรก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้  บ้านห้วยลึกเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เกษตรกรเลี้ยงสุกรเป็นรายได้เสริม  จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร  แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการส่งเสริมความเข้มแข็ง

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในการซื้อขาย

2. เพื่อจัดหาเงินหมุนเวียนให้กับสมาชิกในกลุ่ม

          3. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุ่ม

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรบ้านห้วยลึก

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

          3. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงาน

          4. เงินสนับสนุนจากโครงการ SML (174,172 บาท)

          5. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

         -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท

         -  ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

         -  เสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากเงินกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

         -  เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุน

            ศูนย์ฯ ร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

     6. ทุนจากโครงการ SML ในปีแรกนำมาซื้ออาหารสุกร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำหน่ายให้สมาชิก  และปันผลกำไรให้แก่สมาชิกทุกปี  ส่วนปีต่อมาให้สมาชิกกู้ยืมในลักษณะเงินทุน

     7. เงินที่ได้จากการระดมหุ้นเป็นเงินทุน  และเงินทุนจากกองทุนศูนย์ฯ ให้สมาชิกกู้ยืมไปเป็นทุนสำหรับซื้อพันธุ์สุกร และวัคซีน ร้อยละ 12 บาทต่อปี  ตามมติที่ประชุมของกลุ่ม

 

การผลิต

      8. สมาชิกต่างสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรในพื้นที่ของตนเอง  และซื้ออาหารสุกรจากกลุ่มเป็นเงินเชื่อ         เมื่อจำหน่ายสุกรก็จะเอาเงินมาจ่ายคืน

 

     การจำหน่าย 

     9. จำหน่ายเองในนามของกลุ่ม  โดยมีพ่อค้ามารับซื้อเองถึงโรงเรือน

 

     การชำระเงินคืนของสมาชิก

     10. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่ม ทุกสิ้นปี  และมีการกู้ยืมใหม่หลังจาก

แบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร  ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 5 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  20 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

              - สนับสนุนการกุศลและกิจกรรมชุมชน(ทำบุญกลางบ้าน งานวันเด็ก) 20 %

              - ค่าวัสดุสำนักงาน  5 %

         

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบ้านห้วยลึก

          ที่ทำการกลุ่ม  บ้านเลขที่ 36  หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งบประมาณดำเนินการ

          1. ค่าพันธุ์สุกรอายุ 1 เดือน  จำนวน 16 ตัว ตัวละ 10 กิโลกรัม 

              กิโลกรัมละ 50  บาท                                                  เป็นเงิน   8,000  บาท

          2. ค่าอาหาร  จำนวน  16 ตัว                                           เป็นเงิน 36,000  บาท

          3. ค่าวัคซีนและเวชภัณฑ์                                                  เป็นเงิน   3,000  บาท

          4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์                                                     เป็นเงิน   3,000  บาท

                                                                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       50,000 บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

4. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหมู่สมาชิก

สมาชิกกลุ่ม

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นางแสงรัชนีย์  แจ้งรักษา

36

1

เขาหินซ้อน

ประธาน

2

นายสมยศ  แซ่ล้อ

54

1

เขาหินซ้อน

รองประธานกลุ่ม

3

นางเล็ก  จ่ามีเคน

247

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

4

นางสกาวเดือน  วงศ์พันเสือ

35

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

5

นางสาวผุสดี  สวัสดี

358/1

1

เขาหินซ้อน

เลขานุการ

6.

นางสาวมะณีวรรณ์  จันทวาส

162/3

1

เขาหินซ้อน

เลขานุการ

           

 

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี          เฉลี่ยปีละ  3 รุ่น/ปี

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม /          57  บาท

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        พ่อค้ามารับซื้อเองถึงโรงเรือน

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

 

          1. ประสบปัญหาสุกรตาย 2 รุ่น ทำให้ขาดทุน  และเปลี่ยนมาปลูกผัวครัวแทนการเลี้ยงสุกร

ลำดับที่

ชนิดสัตว์

ผลผลิต

(ก.ก.)

ราคาขาย(บาท)

รวมเงิน(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

มะเขือพวง

1,579

30

47,370

18,945

28,422

2

ถัวพลู

560

30

16,800

6,720

10,080

3

ถั่วฝักยาว

1,270

30

38,100

15,240

22,860

4

มะเขือเปราะ

856

25

21,400

12,840

8,560

             

รวมกำไรสุทธิ

123,670

53,748

69,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 image001image002image003image006image005image006