งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image001image004

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก

 

จัดตั้งโดย         งานประมง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่ 18 มกราคม 2551

 

หลักการและเหตุผล

          ด้วยเกษตรกรหมู่บ้านดอนขี้เหล็กหมู่ 13 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกอบอาชีพหลักได้แก่ ปลูกมันสำปะหลัง ทำนาข้าว ปลูกมะม่วง หลังจากว่างงานจากการปลูกพืชหลัก  จึงได้เลี้ยงกบเป็นรายได้เสริม  แต่เกษตรกรบางรายยังขาดปัจจัยในการเลี้ยงกบ  เนื่องจากอาหารกบมีราคาสูง  ราคาจำหน่ายกบเกษตรกรไม่สามารถกำหนดได้  ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว  จึงแนะนำให้สมาชิกรวมกลุ่มโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มผู้เลี้ยงกบทองบ้านดอนขี้เหล็ก เพื่อประโยชน์ในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง  และระดมทุนเพื่อนำอาหารกบมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูก  ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม  เกษตรกรมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

 

วัตถุประสงค์

$11.       เพื่อให้เกษตรกรที่ขาดเงินทุนมีโอกาสในการประกอบอาชีพ

$12.       เพิ่มอำนาจการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง

$13.       เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

$14.       มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เป็นการสร้างงานให้กับครอบครัวและชุมชน

 

วิธีการดำเนินงาน

$11.       รวบรวมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงกบทองบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 13 ตำบลเกาะขนุน

$12.       จัดตั้งกลุ่มคัดเลือกกรรมการ

$13.       ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

     -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท

     -  ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

     -  ลูกกลุ่มซื้อหุ้นเพิ่มคนละ 5 หุ้น/คน/ปี

     -  เสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากเงินกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

     -  ผลกำไรจากการจำหน่ายกบ 

-  เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท/ปี (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุนศูนย์ฯร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

          4. เมื่อได้เงินจากการระดมหุ้นเป็นเงินทุน ก็นำเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออาหารมาจำหน่ายให้สมาชิก  และอีกส่วนหนึ่งให้สมาชิกกู้ยืมไปร้อยละ 12 บาทต่อปี ตามมติที่ประชุมของกลุ่ม ปัจจุบันมีหุ้นทั้งหมด 440 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,400 บาท

 

การผลิต

5. สมาชิกนำเงินที่กู้ยืมจากกลุ่มไปผลิตลูกกบ  และเลี้ยงเป็นกบเนื้อจำหน่ายเองเป็นครัวเรือน  โดยซื้ออาหารเลี้ยงกบที่บ้านประธานกลุ่ม

 

การจำหน่าย 

6. ประธานกลุ่มจะรวบรวมรายการสั่งซื้อจากพ่อค้าส่งออก  แล้วนำมาแบ่งโควตาให้แก่สมาชิก  โดยพ่อค้าที่มารับซื้อจะเป็นพ่อค้าประจำ  และอีกส่วนหนึ่งเป็นพ่อค้ารายย่อยที่มารับซื้อเองที่หมู่บ้าน 

 

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

7. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่ม ทุกสิ้นปี  และมีการกู้ยืมใหม่หลังจากแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร  ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 10 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  40 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          กุมภาพันธ์  2555 – มกราคม  2556

 

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มผู้เลี้ยงกบทองบ้านดอนขี้เหล็ก

          บ้านเลขที่  364  หมู่ 13  ตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งบประมาณดำเนินการ    70,000  บาท

          1. ค่าอาหาร                                  เป็นเงิน   40,000  บาท

          2. ค่ายา                                       เป็นเงิน   20,000  บาท

          3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ซ่อมโรงเรือน               เป็นเงิน   10,000  บาท

                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                               70,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

$11.       เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละไม่น้อยกว่า 5,000  บาท

$12.       เกษตรกรมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ

$13.       เกษตรกรสามารถผลิตกบที่มีมาตรฐานส่งจำหน่าย

$14.       เกษตรกรสามารถกำหนดราคาผลผลิตได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

 

รายชื่อสมาชิก

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นายสำเริง  วงษ์สุรินทร์

364

13

เกาะขนุน

ประธาน

2

นางรัชนก   เข็มโรจน์

120/3

13

เกาะขนุน

รองประธาน

3

นายไหม  เข็มรุ่ง

132/1

13

เกาะขนุน

รองประธาน

4

นายผ่อง  เข็มโรจน์

150/1

13

เกาะขนุน

เหรัญญิก

5

นางลำเพย   นิ่มนวล

217/2

13

เกาะขนุน

สมาชิก

6

นายบุญมาก  นิ่มนวล

217

13

เกาะขนุน

สมาชิก

7

นางสังวร  กลมถิน

120/4

13

เกาะขนุน

สมาชิก

8

นางสาคร   ยะหัตตะ

217

13

เกาะขนุน

สมาชิก

9

นางมโน  เข็มทิพย์

116/1

13

เกาะขนุน

สมาชิก

10

นางประนอม  คชวรรณ์

206/1

13

เกาะขนุน

สมาชิก

11

นายชูชาติ  พึ่งผล

360

13

เกาะขนุน

สมาชิก

           

                       

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี          เฉลี่ยปีละ  3 ครั้ง/ปี

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม /    ขึ้นอยู่กับชนิดของกบ

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        พ่อค้ามารับซื้อเองถึงบ้าน

 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

 

ลำดับที่

ชนิดสัตว์

จำนวน(รุ่น)

ผลผลิต

(กก.)

ราคาขาย

(บาท)

รวมเงิน

(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

กบเนื้อ

3-4 รุ่น

 51,220 ก.ก.

45 - 60

2,774,700

1,792,700

982,000

2

ลูกกบ

3-5 รุ่น

974,950 ตัว

0.50 - 0.80

552,860

213,960

338,900

3

ลูกอ๊อด

3-4 รุ่น

4,986,000 ตัว

0.10

549,600

180,220

369,380

               

รวมเงินทั้งสิ้น

3,877,160

2,186,880

1,690,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

          1. อาหารกบมีราคาสูง  แก้ไขโดยระดมทุนซื้ออาหารกบจากบริษัทมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด

          2. ขาดน้ำช่วงฤดูแล้ง หาแหล่งน้ำเพิ่มเติมมาดำเนินการ

         

ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

          1. อาหารกบมีราคาสูง  จึงจำหน่ายเป็นลูกกบ  และลูกอ๊อดเป็นส่วนใหญ่

          2. น้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงกบ  ดำเนินการขอรับการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          3. ในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม-เมษายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-กุมภาพันธ์)  ลูกกบจะผลิตได้ยากแต่สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง

 

ภาพกิจกรรม

 

image001image008

image002image003image005image006image007image004