งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image004image003

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านลำมหาชัย

 

จัดตั้งโดย         งานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        พ.ศ. 2554  

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ บ้านลำมหาชัย หมู่ 7 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาชีพหลักคือทำนาข้าว ปลูกผักเป็นอาชีพเสริม แต่รายได้ไม่เพียงพอกับสมาชิกในครัวเรือน จึงเข้ารับการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  ในหลายหลักสูตร และเกิดความคิดว่าการเพาะเห็ดน่าจะทำรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้  ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา  จึงจัดตั้งกลุ่มโดยรวมสมาชิกในเครือญาติจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดบ้านลำมหาชัยขึ้น  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร.เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยเป็นการไปฝึกปฏิบัติที่งานวิชาการเกษตร และได้รับเงินมาจัดทำโรงเรือนเพาะเห็ดจำนวนหนึ่ง กลุ่มได้ดำเนินการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเปิดดอกจำหน่ายหลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางรม  เห็ดหูหนู  เห็ดหลินจือ เป็นต้น ต่อมามีรายการสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ด  จึงเริ่มผลิตออกจำหน่าย  โดยหาตลาดในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสถานที่จำหน่ายตามรายการสั่งคือโรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม  และเป็นอาชีพเสริมให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี  เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้  แต่ทั้งนี้กลุ่มยังขาดปัจจัยการผลิตและเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในกลุ่ม

          2. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน

          3. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านให้มีความรู้เรื่องการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ด

          4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดภายในหมู่บ้าน

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจด้านการเพาะเห็ด

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

          3. เสนอโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในส่วนของงานวิชาการเกษตร 50,000 บาท โดยเป็นวัสดุสำหรับฝึกทำเห็ด  และโรงเรือนเพาะเห็ด

          5. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

การผลิต

          6.เกษตรกรลงทุนผลิตก้อนเชื้อเห็ดร่วมกัน ณ บ้านเลขที่ 20/3 บ้านลำมหาชัย หมู่ 7 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การจำหน่าย

 

     7. จำหน่ายปลีกให้แก่เกษตรกรทั่วไปฯ และจำหน่ายตามรายการสั่งของโรงพยาบาลพุทธโสธร

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

8. ส่งดอกเบี้ยประจำปี ในอัตราร้อยละ 6 บาทต่อปี  และผ่อนชำระเงินต้นให้กับศูนย์ฯ เดือนละ 1,000 บาท (เริ่มเดือนมีนาคม 2557)

 

 

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านลำมหาชัย หมู่ 7

          บ้านเลขที่ 20/3 บ้านลำมหาชัย หมู่ 7 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

งบประมาณดำเนินการ   30,000  บาท

1. สถานที่บรรจุก้อนเชื้อและโรงเรือนบ่มก้อนเชื้อเห็ด          เป็นเงิน  18,500  บาท

          2. จัดซื้อวัสดุสำหรับเพาะเห็ด                                             เป็นเงิน  11,500  บาท  

                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     30,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  เกษตรกรใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ให้เกิดประโยชน์

$12.       เป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสามารถขยายผลสำเร็จเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

 

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นางสาวโสภิศ  ลิ้มเจริญ

20/3

7

เขาหินซ้อน

สมาชิก

2

นางสาวฤดี  ภู่เจริญ

919/3

2

เขาหินซ้อน

รองประธานกลุ่ม

3

นายศรณรงค์  ลิ้มเจริญ

55

6

วังตะเคียน

ประธาน

4

นางสาวสุกัญญา  ลิ้มเจริญ

50/1

2

สระสี่เหลี่ยม

เหรัญญิก

5

นางสาววิภาภรณ์  ลิ้มเจริญ

20/3

7

เขาหินซ้อน

สมาชิก

6

นายชัยสิทธิ์  ลิ้มเจริญ

20/3

7

เขาหินซ้อน

สมาชิก

           

การตลาด

          ผลิตได้เดือนละ                       -         กิโลกรัม

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม           

                   - ก้อนเชื้อเห็ด              ก้อนละ 10 บาท

                   - ดอกเห็ด                  กิโลกรัมละ 100 -150 บาท

                   - เห็ดหลินจือแห้ง          กิโลกรัมละ 2,000 บาท

 

ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        จำหน่ายปลีกให้แก่ประชาชนทั่วไปฯ  และจำหน่ายตามรายการสั่งซื้อ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

          รายได้เฉลี่ยต่อเดือน                12,883 บาท

          ต้นทุนการผลิตต่อเดือน             5,520 บาท

          กำไรสุทธิต่อเดือน                   7,396 บาท

 

  ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556) 

 

ลำดับที่

รายการ

ผลผลิต

ราคาขาย(บาท)

รวมเป็นเงิน(บาท)

ต้นทุนรวม(บาท)

กำไร

(บาท)

1

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

6,000 ก้อน

10

60,000

24,400

35,600

2

ก้อนเชื้อเห็ดขอนดำ

200 ก้อน

10

2,000

800

1,600

3

ดอกเห็ดนางฟ้า (ขายส่ง)

310 ก.ก.

60

18,600

7,440

11,160

4

ดอกเห็ดนางฟ้า (ขายปลีก)

525 ก.ก.

100

52,500

21,000

31,500

5

ดอกเห็ดหลินจือแห้ง

10 ก.ก.

2,000

20,000

12,000

8,000

6

ดอกเห็ดขอนดำ (ขายปลีก)

10 ก.ก.

150

1,500

600

900

             

รวมเงิน

154,600

66,240

88,760

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 

          1. หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดเสียหายเมื่อเขี่ยลงถุงทำผลผลิตเสียหาย

          2. หาซื้อหัวเชื้อข้าวฟ่างยาก วัสดุสำหรับผลิตก้อนเห็ด(ขี้เลื่อย) ต้องสั่งจากต่างจังหวัด

          3. มีรายการสั่งซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาก  แต่กำลังการผลิตไม่เพียงพอ

          4. เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอ  เนื่องจากในการสั่งซื้อขี้เลื่อยต้องใช้เงินทุนมาก

 

ภาพกิจกรรม

 

image001image002image003image004image005image006image007image008