งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image001image002

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านโพธิ์ศรี

 

จัดตั้งโดย         งานวิชาการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  

 

หลักการและเหตุผล

        เนื่องจากเกษตรกรบ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลเขาหินซ้อน ประกอบอาชีพเกษตรกรได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่  หลังจากว่างงานได้รวมกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หลังจากนั้นจึงมารวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดออกจำหน่าย โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ศรี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. เมื่อปี พ.ศ.2554 กลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเปิดดอกจำหน่ายหลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางรม โดยซื้อหัวเชื้อข้าวฟางจากงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ และสร้างอาชีพให้กับชุมชน

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในกลุ่ม หลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชหลัก

          2. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน

          3. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านให้มีความรู้เรื่องการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ด

          4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดภายในหมู่บ้าน

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจด้านการเพาะเห็ด

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

          3. เสนอโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในส่วนของงานวิชาการเกษตร (50,000 บาท) เป็นค่าวัสดุฝึกอบรมและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเห็ดของกลุ่ม

          5. ระดมหุ้นเป็นเงินทุนจากสมาชิกเพื่อจัดทำเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด

 

การผลิต

          6.เกษตรกรลงทุนผลิตก้อนเชื้อเห็ดร่วมกัน ณ บ้านเลขที่ 36/3 บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การจำหน่าย

 

     7. จำหน่ายปลีกให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และจำหน่ายตามรายการสั่งของงานวิชาการเกษตร  และสมาชิกบางรายนำก้อนเชื้อไปเปิดดอกจำหน่าย

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     8. เป็นการลงทุนร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยที่กลุ่มจะนำผลกำไรมาจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 6  บาท ให้แก่กองทุนศูนย์ฯ พร้อมปันผลกำไรให้แก่สมาชิกทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไรหลังจากจ่ายดอกเบี้ยแล้ว  ดังนี้

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  50 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ประกอบการ

                    บ้านเลขที่ 36/3 บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 10 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

งบประมาณดำเนินการ   40,000  บาท

1. สถานที่บรรจุก้อนเชื้อและโรงเรือนบ่มก้อนเชื้อเห็ด          เป็นเงิน  20,085  บาท

          2. จัดซื้อวัสดุสำหรับเพาะเห็ด                                             เป็นเงิน  19,915  บาท  

                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     40,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.  กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มได้มีอาชีพหลัก เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

$12.       เป็นตัวอย่างการประกอบอาชีพการเพาะเห็ดให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนสามารถขยายผลสำเร็จเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

 

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นายสมบูรณ์  แสนเวียง

36/3

10

เขาหินซ้อน

ประธาน

2

นางจงรักษ์  เพิ่มวงษ์

390

10

เขาหินซ้อน

รองประธาน

3

นางนิลวรรณ  จันลา

109/2

10

เขาหินซ้อน

กรรมการ

4

นางบังอร  โยธานันท์

109

10

เขาหินซ้อน

เหรัญญิก

5

นางวรลักษณ์  บุสดีวงษ์

389

10

เขาหินซ้อน

เลขานุการ

           

 

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี ผลิตก้อนเชื้อตลอดปี  เดือนละไม่น้อยกว่า 2,500  ก้อน

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม /         

          - ก้อนเชื้อเห็ด ราคาก้อนละ 7  บาท

          - ดอกเห็ดหลินจือ ราคากิโลกรัมละ 1,700 บาท

          - ดอกเห็ดสดราคา ขายส่ง ราคากิโลกรัมละ 60 บาท

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ       

          - พ่อค้ามารับซื้อก้อนเชื้อเห็ดถึงโรงเรือน

          - ดอกเห็ดนำไปจำหน่ายในตลาดอำเภอพนมสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ต้นทุนการผลิตและรายได้สุทธิ (ประจำปี 2556)

         

ลำดับที่

รายการ

ผลผลิต

ราคาขาย(บาท)

รวมเป็นเงิน(บาท)

ต้นทุนรวม(บาท)

กำไร(บาท)

1

ดอกเห็ดหลินจือ

14 ก.ก.

1,700

23,800

5,264

18,536

2

ดอกเห็ดนางฟ้า

50 ก.ก.

60

3,000

1,900

1,100

3

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

2,650 ก้อน

7

18,550

7,170

11,380

             

รวมเงิน

45,350

14,334

31,016

 

ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

          1. หัวเชื้อข้าวฟ่างไม่เพียงพอกับการผลิตก้อนเชื้อเห็ด

          2. หัวเชื้อข้าวฟ่างเกิดเชื้อราทำให้ก้อนเชื้อเสียหาย

 

ภาพกิจกรรม

 

image001image002image003image004image005image006image007image008