งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image002image004

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์แบบครบวงจรบ้านห้วยสำโรง

 

จัดตั้งโดย         งานวิชาการเกษตร  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่10 มกราคม  2553  

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยสำโรงใต้ หมู่ 11 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างรายได้ประจำคงที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายภายในครอบครัวเพราะสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงตามไปด้วย ดังนั้นผู้ที่มีรายได้น้อยจำเป็นต้องทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว การผลิตเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตเชื้อเห็ดและผู้เพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี เกษตรกรในหมู่บ้านห้วยสำโรงใต้ หมู่ 11 ได้รวมกลุ่มกันจำนวน 7 ราย ดำเนินการผลิตเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่าย ปัจจุบันมีสมาชิกดำเนินงานอยู่ 5 ราย ผลิตเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่าย (โดยใช้เวลาว่างจากงานประจำ) ชนิดเห็ดที่ผลิตได้แก่ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรม เห็ดฮังการี่ เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดขอนขาว   เห็ดหูหนู  เห็ดฟาง  และเห็ดหลินจือ  แต่เนื่องจากการผลิตก้อนเชื้อเห็ดมีการลงทุนสูงทางกลุ่มยังขาดเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเนินงาน

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

          2. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน

          3. เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านให้มีความรู้เรื่องการผลิตก้อนเชื้อเห็ด และการเพาะเห็ด

          4. เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียงที่สนใจได้เข้าไปศึกษา

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจด้านการเพาะเห็ด

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

          3. เสนอโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในส่วนของงานวิชาการเกษตร (65,500 บาท)

          5. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

 -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท  พร้อมด้วยเงินช่วยเหลือจากส่วนราชการ        

          6. เมื่อได้เงินจากงานวิชาการเกษตรในปีแรก  ได้นำเงินไปจัดสร้างโรงเรือนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตก้อนเชื้อเห็ด ส่วนที่ 2 กู้ยืมเงินกองทุนศูนย์ฯ เพื่อนำเงินไปลงทุนในการผลิตเห็ดเพิ่มเติม โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละ 6 บาทต่อปี  เพื่อคืนดอกเบี้ยศูนย์ฯ  ปัจจุบันมีเงินกองทุนกลุ่ม 40,000 บาท

 

การผลิต

          7. เกษตรกรลงทุนผลิตก้อนเชื้อเห็ดร่วมกัน ณ บ้านเลขที่ 309 หมู่ 11 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การจำหน่าย

     8.  ผลผลิตที่ได้จำหน่ายในนามกลุ่ม  โดยมีเกษตรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่ใกล้เคียงมารับซื้อถึงโรงเรือน เช่นเกษตรกรอำเภอสนามชัยเขต  อำเภอแปลงยาว  อำเภอกบินทร์บุรี  และผลิตส่งตามรายการสั่งซื้อของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง  นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนสำหรับเก็บดอกเห็ดจำหน่ายร้านค้าในหมู่บ้าน

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     9. เป็นการลงทุนร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยที่กลุ่มจะนำผลกำไรมาจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 6  บาท ให้แก่กองทุนศูนย์ฯ พร้อมปันผลกำไรให้แก่สมาชิกทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไรหลังจากจ่ายดอกเบี้ยแล้ว  ดังนี้

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  50 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์แบบครบวงจร

          บ้านเลขที่ 309 หมู่ 11 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งบประมาณดำเนินการ   60,000  บาท

1. จัดซ่อมโรงเรือนเพาะเห็ด                                               เป็นเงิน  10,000  บาท

          2. จัดซื้อวัสดุสำหรับเพาะเห็ด                                             เป็นเงิน  50,000  บาท  

                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     60,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

$12.     เกิดความสามัคคีในชุมชน

$13.     มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางประสบการณ์ในการเพาะเห็ดของสมาชิก

$14.     พัฒนาเป็นต้นแบบในการเพาะเห็ดในชุมชนและเป็นจุดเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจต่อไป

 

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นายประสิทธิ   เส็งมี

309

11

เขาหินซ้อน

ประธาน

2

นางสาวนรา   สอนคำ

440

11

เขาหินซ้อน

รองประธานกลุ่ม

3

นางกาญจนา  สอนคำ

441

11

เขาหินซ้อน

กรรมการ

4

นางกัญญาณัฐ   บัวใหญ่รักษา

338/2

11

เขาหินซ้อน

เหรัญญิก

5

นางสาววันเพ็ญ   อินปั้น

131

11

เขาหินซ้อน

เลขานุการ

           

 

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี          ผลิตก้อนเชื้อตลอดปี  เดือนละไม่น้อยกว่า 5,000  ก้อน

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม /            8 - 10 บาท ต่อก้อน

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        พ่อค้ามารับซื้อเองถึงโรงเรือน 

 

ต้นทุนการผลิตและรายได้สุทธิ (ประจำปี 2556)

 

ลำดับที่

ชนิดพืช

จำนวน

ราคาขาย(บาท)

รวมเงิน

(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

ก้อนเชื้อเห็ดฟาง

54,000

9

486,000

233,280

252,720

2

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน

17,000

7

119,000

35,700

83,300

3

ก้อนเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ

3,000

10

30,000

9,000

21,000

4

ก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ

2,500

10

25,000

7,500

17,500

5

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางฟ้าภูฐาน

500

8

4,000

1,200

2,800

6

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหลินจือ

350

10

3,500

1,050

2,450

7

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดเป๋าฮื้อ

350

10

3,500

1,050

2,450

8

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหูหนู

300

8

2,400

720

1,680

9

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดหัวลิง

350

8

2,800

840

1,960

10

หัวเชื้อข้าวฟ่างเห็ดนางนวล

250

8

2,000

600

1,400

11

เก็บดอกจำหน่าย

170 ก.ก.

100

17,000

6,000

11,000

12

เห็ดดองซีอิ้ว

400 ขวด

40

16,000

8,800

7,200

13

น้ำพริกเห็ด

400 ก.ก.

20

8,000

3,120

4,880

             

รวม

 

719,200

308,860

410,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพกิจกรรม

 

image003image005image008image007image006image001