งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image002image001

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเตาลวดโยง

 

จัดตั้งโดย         งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่ 5 มกราคม 2553

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรในปัจจุบัน เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี  และสารเคมีทางการเกษตรมากทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม  สุขภาพร่างกายของเกษตรกรผู้ผลิตเสื่อมโทรม  และผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ปัจจุบันเกษตรกรบ้านเตาลวดโยง  หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ทำการปลูกผักต่างๆ ได้แก่  มะระ พริก ถั่วฝักยาว ฟัก  แฝง ฟักทอง  เพื่อจำหน่ายโดยมีพ่อค้ามารับซื้ออยู่แล้ว แต่การผลิตผักดังกล่าวมีการลงทุนสูง  จึงเข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช  และได้ทดลองนำมาใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง  ทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก  ดังนั้น จึงรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษขึ้น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดสารเคมีทางการเกษตร

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรให้มีสภาพดีขึ้น

2. เพื่อลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีให้น้อยลง

          3. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในกลุ่มเกษตรกร

          4. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพดีและผลผลิตที่ได้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

          5. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านเตาลวดโยง หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

          3. เสนอโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          4. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

        -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท

        -  ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

        -  เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุน 

            ศูนย์ฯ ร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

          5. เมื่อได้เงินจากการระดมหุ้นเป็นเงินทุนในปีแรก เพื่อนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก  และฮอร์โมนพืช ในปีต่อ ๆ มาก็ใช้ระบบนำเงินให้สมาชิกกู้ยืมไปสำหรับลงทุนในแปลงเกษตร โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 บาทต่อปี   ตามมติที่ประชุมของกลุ่ม  ปัจจุบันมีเงินทุนกลุ่ม 3,500  บาท

 

การผลิต

          6. เกษตรกรแต่ละรายวางแผนการผลิตและหาตลาดจำหน่ายร่วมกัน โดยการผลิตแต่ละรายจะปลูกพืชชนิดเดียวกัน เช่น พริกขี้หนู ฟักทอง มะละกอ และข้าวโพด เนื่องจากพ่อค้าจากตลาดไทจะมารับซื้อในปริมาณที่มาก ๆ หากปลูกพืชชนิดอื่นในปริมาณที่ไม่มาก  เกษตรกรต้องหาตลาด และนำผลผลิตไปส่งเอง

 

การจำหน่าย 

     7. ในการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกบ้านเตาลวดโยง ในปี 2556 ปลูกมะระจีน และถั่วฝักยาว โดยมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงแปลง ส่วนพืชผักชนิดอื่นมีการปลูกไม่มาก เช่น แตงกวา ฟักและแฝง จำหน่ายในหมู่บ้าน

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     8. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่ม ทุกสิ้นปี และมีการกู้ยืมใหม่ หลังจากแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 10 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  40 %

                   - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเตาลวดโยง

          บ้านเลขที่ 334/1 หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งบประมาณดำเนินการ    60,000  บาท

1. จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก                                  เป็นเงิน   20,000  บาท

2. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ            เป็นเงิน   10,000  บาท

          3. จัดซื้ออุปกรณ์ให้น้ำต่างๆ                            เป็นเงิน   30,000  บาท 

         

                                                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      60,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 9.       เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

10.       ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

11.       มีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางประสบการณ์ในการปลูกข้าวของสมาชิก

12.       ได้ผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ  ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความปลอดภัย

13.       เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตผักปลอดสารพิษให้เกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้ต่อไป

 

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นายแจ่ม  สุขมา

334/1

1

เขาหินซ้อน

ประธาน

2

นายโกสุม  สนามพลี

174/6

1

เขาหินซ้อน

รองประธานกลุ่ม

3

นายบุญ  สายเพ็ชร

350/1

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

4

นายพิชัย  พุทธสอน

228

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

5

นายสมปอง  ยี่เฮง

183

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

6

นางทองคำ  กรัตพงศ์     

175/3

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

7

นายประเสริฐ  พุทธสอน

350

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

8

นางสมร  พุทธสอน

174/1

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

9

นายสมพิศ  บูรคอน

304

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

10

นายเทวิน  นักรำ

174/8

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

11

นายประทิน  กรัตพงศ์

175/3

1

เขาหินซ้อน

กรรมการ

12

นายประมวล  พุทธสอน

228/1

1

เขาหินซ้อน

เหรัญญิก

13

นายสมคิด  สุขมา

174/7

1

เขาหินซ้อน

เลขานุการ

           

 

การตลาด

 

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี          ปลูกตลอดปี

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม /          แล้วแต่ชนิดของผัก

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        ขายส่งพ่อค้าตลาดไท  จำหน่ายเองในหมู่บ้านแต่ไม่มาก

 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

 

ลำดับที่

ชนิดพืช

ผลผลิต

(กก.)

ราคาขาย(กก./บาท)

รวมเงิน(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

มะระ

104,600 ก.ก.

12

1,255,200

528,000

722,200

2

ถั่วฝักยาว

13,000 ก.ก.

30

390,700

132,000

258,700

             

รวมกำไรสุทธิ

1,645,900

660,000

980,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

          1. มีการระบาดของแมลงหวี่ขาว  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว  และโรคเชื้อรา ระบาดในแปลง มีการใช้สารเคมีฉีดในบางช่วงที่มีการระบาดหนัก ๆ

 

ภาพกิจกรรม 

image003image006image004image005