งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image005image015

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานสามัคคีชุมชน

 

จัดตั้งโดย         งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่10 มกราคม  2553  

 

หลักการและเหตุผล

          เกษตรกรบ้านเตาลวดโยง ตำบลเขาหินซ้อน ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นดินทราย  แต่พื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับอ่างเก็บน้ำที่  สามารถปลูกผักเป็นอาชีพเสริมหลังจากปลูกมันสำปะหลังได้  กลุ่มเกษตรกรบ้านเตาลวดโยง  หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน  จึงรวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเพื่อจัดตั้งกลุ่มปลูกผักขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มเกษตรผสมผสานสามัคคีชุมชน  โดยอาศัยช่วงเวลาที่ว่างจากการประกอบอาชีพหลักมาดำเนินการปลูก  แต่ยังขาดปัจจัยการผลิตบางอย่าง  เช่น ระบบน้ำ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ

 

วัตถุประสงค์

          1. รวบรวมสมาชิกกลุ่มปลูกผัก

          2. ส่งเสริมแนะแนวทางการผลิตพืชผักแบบเกษตรผสมผสาน

          3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการปลูกพืชผักของเกษตรกร

          4. เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นที่สนใจทำอาชีพ

 

เป้าหมาย

1.    ผลิตผักส่งพ่อค้าขายส่งปีละไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม

2.    เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลักไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000  บาท

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวมกลุ่มสมาชิกประชุมชี้แจงจัดตั้งกลุ่ม  และคัดเลือกกรรมการ

          2. ส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมการเกษตรแบบผสมผสาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          3. เสนอโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          4. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

        -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท

        -  ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

        -  เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุน 

            ศูนย์ฯ ร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

          5. เมื่อได้เงินจากการระดมหุ้นเป็นเงินทุนในปีแรก  มีการสำรวจความต้องการวัสดุ  อุปกรณ์ สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ เช่น ถังพลาสติก กากน้ำตาล  และเมล็ดพันธุ์ผัก  จากนั้นก็นำเงินไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามความ   ต้องการของสมาชิก  ในปีต่อ ๆ มา  ก็ใช้ระบบนำเงินให้สมาชิกกู้ยืมไปสำหรับลงทุนในแปลง โดยคิดอัตรา       ดอกเบี้ย ร้อยละ 12 บาทต่อปี  ตามมติที่ประชุมของกลุ่ม  ปัจจุบันมีเงินทุนของกลุ่ม 25,000  บาท

 

การผลิต

          6. เกษตรกรแต่ละรายวางแผนการผลิตและหาตลาดจำหน่ายเอง โดยผลิตรายละ 2 งาน- 3 ไร่ ซึ่งมีการปลูกผักตลอดปีหมุนเวียนกันไป

การจำหน่าย 

          7. ในการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรผสมผสานสามัคคีชุมชน  มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงบ้าน และมีการจำหน่ายในหมู่บ้านเล็กน้อย

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     8. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่มทุกสิ้นปี  และมีการกู้ยืมใหม่หลังจากแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร  ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 10 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  40 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ประกอบการ

          บ้านเลขที่ 174/4 หมู่ 1  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

งบประมาณดำเนินการ             50,000  บาท

          1. ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก                            20,000  บาท

          2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร             10,000  บาท

          3. ปุ๋ยคอก                                     10,000  บาท

          4. กากน้ำตาล                                   5,000  บาท

          5. ฟางข้าว                                     5,000  บาท

                     รวมเป็นเงิน                        50,000  บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารเคมี

2.   เกษตรกรมีแหล่งสินค้าเกษตรราคาถูก

3.   เกษตรกรมีความรู้ในการปลูกผักขึ้น

4.   เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

นายสาคร  พุทธสอน

174/4

1

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

ประธาน

2

นายนิ่ม  ดาดี   

174/5

1

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

รองประธานกลุ่ม

3

นางจิราพร  นักรำ

174/8

1

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

เหรัญญิก

4

นายวิฐี  พุทธสอน

332/1

1

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

เลขานุการ

5

นายชำนาญ  เง่าสงค์

175/1

1

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

กรรมการ

6

นางสาวนงนุช  พุทธสอน

153/5

1

เขาหินซ้อน

พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

กรรมการ

               

 

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี          ปลูกตลอดปี

          ราคาผลผลิต / กิโลกรัม /          แล้วแต่ชนิดของผัก

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        พ่อค้ามารับซื้อเองถึงพื้นที่ และจำหน่ายในหมู่บ้าน

 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

 

ลำดับที่

พืชที่ปลูก

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

ผลผลิต(กก.)

ราคาขาย(บาท)

รวมเงิน(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

มะระ

14 ไร่ 2 งาน

49,565

8

396,520

240,062

156,458

2

พริก

3 ไร่

1,945

60

116,700

68,750

47,950

3

แฟง

3 ไร่

11,755

5

58,775

17,632

41,143

4

ถั่วฝักยาว

2 ไร่

4,357

20

87,140

21,785

65,355

5

แตงกวา

2 ไร่ 1 งาน

6,408

9

57,672

25,952

31,720

               

รวมกำไรสุทธิ

716,807

374,181

342,626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

image007image008image009image010image011image012image013image014image016image017image001image002image006