งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image008image002

 

ชื่อโครงการ      ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านแปลงตะแบก

 

จัดตั้งโดย         งานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่จัดตั้ง        วันที่1 มกราคม  2554  

 

 

หลักการและเหตุผล

          เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำนาข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ทำสวนยางพาราฯลฯ  หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะมีเวลาว่างงาน จึงได้รวมตัวกันภายในหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมยามว่าง  ซึ่งเริ่มแรกร่วมกันแปรรูปผลผลิต ทำขนมจำหน่ายแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงเลิกราไป ต่อมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ขยายผลไปในพื้นที่ตำบลเกาะขนุน  จึงได้เข้ารับการฝึกอบรมการทำพวงหรีด หลังจากนั้นได้มาปรับใช้การทำในกลุ่ม แต่ยังขาดเงินหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบมาทำผลิตภัณฑ์  จึงขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนศูนย์ฯ เพื่อจัดซื้อปัจัยการผลิตสำหรับการทำพวงหรีด ดอกไม้จัน และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานศพ  นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการต่างๆ เข้ามาฝึกอบรมการประดิษฐ์ อื่น ๆ ได้แก่ ตระกร้า ปลาตะเพียน เหรียญโยนทาน  จึงได้ผลิตออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของกลุ่มยามว่างจากอาชีพประจำ

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อส่งเสริมให้แม่บ้านเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจกรรม               เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้น
          2. เพื่อส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

          3. เพื่อร่วมคิด ร่วมกันทำ  และร่วมแก้ปัญหา

          4. เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นที่สนใจประกอบอาชีพเสริม

 

เป้าหมาย

1.    ผลิตดอกไม้จัน  พวงหรีด ปลาตะเพียน เหรียญโยนทาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในงานพิธีศพ

2.    เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพหลักไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000  บาท

 

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวมกลุ่มสมาชิกประชุมชี้แจงจัดตั้งกลุ่ม  และคัดเลือกกรรมการ

          2. นำสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมการทำพวงหรีด ดอกไม้จัน และผลิตภัณฑ์จากผู้มีประสบการณ์

          3. เสนอโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

          4. ระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

        -  ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 50  บาท

        -  ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

        -  เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุน 

            ศูนย์ฯ ร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

          5. เมื่อได้เงินจากการระดมหุ้นเป็นเงินทุนในปีแรก  มีการสำรวจความต้องการวัสดุ สำหรับผลิตดอกไม้จัน เช่น ไม้จัน กระดาษ  ลิบบิ้น ผ้าห่ม  หลอดพลาสติก และอุปกรณ์อื่นๆ  โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 บาทต่อปี  ตามมติที่ประชุมของกลุ่ม  ปัจจุบันมีเงินทุนกลุ่ม 13,000 บาท

 

การผลิต

          6. สมาชิกมารวมกลุ่มโดยใช้เวลาว่างร่วมกันผลิต  และวางจำหน่ายที่  ณ ที่ทำการกลุ่ม  และบางส่วนก็ผลิตดอกไม้จันตามบ้านของตนเองแล้วนำมาส่งให้กลุ่มจำหน่าย

 

การจำหน่าย 

     7. ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จะวางจำหน่ายในพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง และส่งจำหน่ายร้านค้าในอำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     8. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่มทุกสิ้นปี  และมีการกู้ยืมใหม่หลังจาก แบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร  ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 10 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  40 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ประกอบการ

          กลุ่มแม่บ้านแปลงตะแบก หมู่ 12

          บ้านเลขที่ 130 หมู่ 12 ตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

งบประมาณดำเนินการ      50,000  บาท

          - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำดอกไม้จัน                                เป็นเงิน  10,000  บาท

          - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำพวงหรีด                                เป็นเงิน  25,000  บาท

          - จัดซื้อวัสดุในการทำปลาตะเพียน เหรียญโยนทาน            เป็นเงิน  15,000  บาท

                                      รวมเป็นเงินทั้งหมด                          30,000 บาท

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.      เกษตรกรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังอาชีพประจำ

๒.       เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๓.       เกิดความสามัคคีในชุมชน

๔.       เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

รายชื่อสมาชิก

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

ที่อยู่

หมายเหตุ

บ้านเลขที่

หมู่

ตำบล

1

นางสุมาลี  นพสมบูรณ์

130

12

เกาะขนุน

ประธาน

2

นางปราณี  เข็มจรูญ

128/1

12

เกาะขนุน

รองประธาน

3

นางสาวมณฑิรา  นพสมบูณ์

130

12

เกาะขนุน

เหรัญญิก

4

นางประเทือง  สงวนชม

34

12

เกาะขนุน

เลขานุการ

5

นางสริดา  อุ่นแก้ว

130/1

12

เกาะขนุน

ประชาสัมพันธ์

6

นางวิไล  บำรุง

274

12

เกาะขนุน

ปฏิคม

7

นางทองย้อย  เหลืองอ่อน

237/1

12

เกาะขนุน

สมาชิก

8

นางขุนทอง  อะนุรัตน์

128/4

12

เกาะขนุน

สมาชิก

9

นางสนิท  งามศิลป์

42

12

เกาะขนุน

สมาชิก

10

นางสาวนนท์  อ่นแก้ว

100

12

เกาะขนุน

สมาชิก

11

นางอำนวย  แสงสว่าง

123

12

เกาะขนุน

สมาชิก

12

นางกองแก้ว  อะนุรัตน์

128

12

เกาะขนุน

สมาชิก

13

นางสาวสุวิมล   อะนุรัตน์

403

12

เกาะขนุน

สมาชิก

14

นางวิลัดดา   นพตากูล

334

12

เกาะขนุน

สมาชิก

15

นายชยางกูล  เหลืองอ่อน

137/1

12

เกาะขนุน

สมาชิก

16

นายสมควร  ใหม่รักษา

130

10

เกาะขนุน

สมาชิก

17

นายสันต์  แสงสว่าง

36/1

12

เกาะขนุน

ที่ปรึกษา

18

นายพิชจณัฏฐ์  พลายด้วง

137/1

12

เกาะขนุน

ที่ปรึกษา

19

นายราษฎร์  นิวัตร

43

12

เกาะขนุน

ที่ปรึกษา

20

นายมนัส   อิ่มกมล

37

12

เกาะขนุน

ที่ปรึกษา

21

นายบุญลือ   แตงสมบูรณ์

37

12

เกาะขนุน

ที่ปรึกษา

           

 

การตลาด

          ผลิตได้กี่ครั้งต่อปี ผลิตตลอดปีและตามรายการสั่ง

          ราคาผลผลิต                        

                             1. ดอกไม้จันเล็กดอกละ 0.80  บาท

                             2. ดอกไม้จัน (ช่อประธาน) ช่อละ  20 บาท

                             3. พวงหรีดผ้า  220 - 250 บาท

                             4. เรือหลอดกาแฟ ราคาชิ้นละ 140 บาท

                             5. ปลาตะเพียนขนาดเล็ก ตัวละ 80 บาท

                             6. ปลาตะเพียนขนาดกลาง ตัวละ 120 บาท

                             7. ปลาตะเพียนขนาดใหญ่ ตัวละ 200  บาท

                             8. ตระกร้าขนาดเล็ก ใบละ 80 บาท

                             9. ตะกร้าขนาดกลาง ใบละ 120 บาท

                             10. ตระกร้าขนาดใหญ่ ใบละ 220 บาท

                             11. เหรียญโยนทาน ชิ้นละ 2.60 บาท

          ตลาดขายผลผลิต / ผู้รับซื้อ        จำหน่ายในหมู่บ้าน และอำเภอใกล้เคียง

 

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2556)

 

ลำดับที่

ชนิดข้าว

จำนวน(ผลิต)

ราคาขาย(บาท)

รวมเงิน(บาท)

ต้นทุน

(บาท)

กำไร

(บาท)

1

ปลาตะเพียนขนาดเล็ก

30 ตัว

80

2,400

300

2,100

2

ปลาตะเพียนขนาดกลาง

135 ตัว

120

16,200

4,860

11,340

3

พวงหรีดผ้า

42 ชิ้น

250

10,500

4,200

6,300

4

ดอกไม้จันเล็ก

35,000 ชิ้น

0.80

28,000

9,800

18,200

5

ดอกไม้จัน (ช่อประธาน)

40 ชิ้น

20

800

180

620

6

ตระกร้าขนาดเล็ก

280 ใบ

80

22,400

8,100

14,300

7

ตะกร้าขนาดกลาง

65 ใบ

120

7,800

1,800

6,000

8

ตระกร้าขนาดใหญ่

20 ใบ

220

4,400

750

3,650

             

รวมกำไรสุทธิ

92,500

29,990

62,510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

          1. ปัจจัยการผลิตต้องหาซื้อไกล  ในการซื้อแต่ละครั้งต้องมีปริมาณมาก  เพื่อไม่เสียเวลาในการไปซื้อในแต่ละครั้ง

 

ภาพกิจกรรม

 

image001image002image003image004image005image006image008image007