งานขยายผล

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

image011image005

 

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 

หน่วยงานที่สนับสนุน  งานส่งเสริมการเกษตร และงานพัฒนาที่ดิน   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

 

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรมีมากมายหลายอาชีพ ซึ่งมีทั้งอาชีพหลัก  และอาชีพรอง  ซึ่งในตำบลบ้านซ่องส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักในการทำนา  หลังจากพ้นฤดูทำนาเกษตรกรก็จะว่างงาน  จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจำหน่าย ซึ่งผลผลิตดังกล่าวที่มีในหมู่บ้าน ได้แก่ มะม่วง มะยม มะดัน มะกอก เห็ด ข้าว ฯลฯ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวหลังจากการทำอาชีพเกษตรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

          2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่สนใจ

          3. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในชุมชน

          4. เพื่อนำผลผลิตที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

          5. ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัว

          6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไป

 

เป้าหมาย

          1. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

          2. สร้างงานในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ประกอบอาชีพในหมู่บ้านตัวเองได้

          3. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว

วิธีการดำเนินงาน

          1. รวบรวมสมาชิกในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

          2. ประชุมชี้แจงลักษณะการดำเนินงานกลุ่มพร้อมเลือกคณะกรรมการกลุ่ม

          3. ประชุมสมาชิกในกลุ่มทุก 6 เดือน

          4. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืม

          5. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายของกลุ่ม  มีการรวมหุ้นและปันผลให้สมาชิกทุก 6 เดือน

          6. ประเมินผลการดำเนินงานทุกปี

          7. การระดมหุ้นเป็นเงินทุน

 

ทุน

         7.1ได้จากการบริหารจัดการของกลุ่ม เช่น  ค่าสมัครเป็นสมาชิกแรกเข้า  คนละ 100  บาท

         7.2 ระดมหุ้นของสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุ้น หุ้นละ 100  บาท

         7.3 เสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากเงินกองทุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 60,000 บาท

         7.4 ผลกำไรจากการจำหน่ายผลผลิตในการแปรรูปต่าง ๆ

         7.5 เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ให้สมาชิกกู้ยืมกลุ่มไป ร้อยละ 12 บาท (หักส่งดอกเบี้ยเงินกองทุนศูนย์ฯ                ร้อยละ 6 และเหลือร้อยละ 6 นำเข้ากลุ่ม)

7.6 เมื่อได้เงินจากการระดมหุ้นเป็นเงินทุน ก็นำเงินไปให้สมาชิกกู้ยืมไปร้อยละ 12 บาทต่อปี  ตามมติที่

ประชุมของกลุ่ม 

 

 

การผลิต

          7.7 สมาชิกนำเงินที่กู้ยืมไปดำเนินการในครัวเรือนตนเอง  และอีกส่วนหนึ่งนำมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  บรรจุภัณฑ์ และผลผลิตสำหรับใช้ในการแปรรูป ได้แก่  ถังพลาสติก  เกลือ น้ำตาล ปูน  กะละมัง ทัพพี หม้อ ฯลฯ

 

การจำหน่าย 

    7.8 จำหน่ายในพื้นที่หมู่บ้านในเขตอำเภอพนมสารคาม  งานนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าสถานที่ต่าง ๆ

      

การชำระเงินคืนของสมาชิก

     8. สมาชิกส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท ให้แก่กลุ่มทุกสิ้นปี  และมีการกู้ยืมใหม่หลังจากแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มทุกสิ้นปี  โดยแบ่งสัดส่วนของกำไร  ดังนี้

              - ให้คณะกรรรมการ (เป็นค่าน้ำมันรถยนต์สำหรับนำเงินเข้าบัญชี) 10 %

              - เข้ากองทุนกลุ่ม  40 %

              - ปันผลให้สมาชิก  50 %

 

สถานที่ดำเนินงาน

          กลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหัวกระพี้

 เลขที่ 130 หมู่ 6 ตำบลบ้านซ่อง  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณที่ขอกู้ยืม  60,000  บาท

          1. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแปรูป จำนวน 30,000  บาท

          2. ค่าผลผลิตทางการเกษตร วัตถุดิบสำหรับใช้ในการแปรรูป  จำนวน 20,000  บาท

          3. ค่าวัสดุสำหรับการบรรจุภัณฑ์  จำนวน 10,000 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

          1. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชน

          2. ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

          3. เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกทางเลือกหนึ่ง

          4. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

10. รายชื่อสมาชิก

          1. นางสาวเครือวรรณ  จันทศรี              ประธานกลุ่ม

          2. นางวันเพ็ญ  จันทศรี                      รองประธานกลุ่ม

          3. นางรุจี  จันทร์เมือง                        เลขานุการ

          4. นางสาวอัปสร  พันพูล                     ประชาสัมพันธ์

          5. นางสาววารินดา  ประสงค์สุข             สมาชิก

          6. นางสาวดารุณี   จันทศรี                  สมาชิก

          7. นางนงเยาว์  จันทศรี                      สมาชิก

          8. นางสาวภัทรวดี  ส่องแสงจันทร์           สมาชิก

          9. นางวิมล   บัวทอง                         สมาชิก

          10. นางสาวอัมพร   ด้วงพุมมา              สมาชิก

           11. นางทองใบ   บริบูรณ์พานิชย์           สมาชิก

          12. นางสาวอุลัย   แก้วคำ                   สมาชิก

          13. นางสาวนันทัชพร   วันสา               สมาชิก

         

          การตลาด

          ผลิตได้ตลอดปี  แล้วแต่ชนิดผลไม้ที่ใช้แปรรูป หมุนเวียนกันไป

          ราคาผลผลิต/กิโลกรัม  150-200 บาท  แล้วแต่ประเภทของสินค้า  และจำหน่ายเป็นกล่อง ขนาด 30 - 50 บาท

          ตลาดขายผลผิต/ผู้รับซื้อ  จำหน่ายในงานนิทรรศการ  งานแสดงสินค้าต่าง ๆ และชุมชนใกล้เคียง

 

ภาพกิจกรรรม

 

image001image003image005image007image009image011image013image015image017image019image021image021image023image025image027