คู่มือการจัดการดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

title panorama water

  คู่มือการจัดการดินระดับจังหวัด จัดทำขึ้นเพื่อให้นักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่ สามารถใช้เป็นคู่มืออย่างง่ายในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและสมบัติ ดิน ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆ รวมถึงสภาพปัญหาหรือข้อจำกัดของดินในการใช้ประโยชน์ และแนวทางการจัดการดินตามข้อจำกัดเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินการแก้ไขได้ตรงตามสภาพปัญหา สามารถลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงทางการเกษตรและนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสืบไป

coversoil01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด