บริการที่พัก

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

title panorama accom

    อาคารศิลารมณีย์

acom15acom17acom16acom11acom12acom18acom14acom13

      ติดต่อที่พัก ( 038-554982 ถึง3 หรือ 081-6860639 ฝ่ายวิชาการ)

 


    
     อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

acom23acom22acom21acom19acom20

     ติดต่อที่พัก ( 038-554982 ถึง3 หรือ 038-554916 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร)


    
     สวนพฤกษศาสตร์

acom09acom10acom07acom08

     ติดต่อที่พัก ( 038-554982 ถึง3 หรือ 0900806981 งานสวนพฤกษศาสตร์)


    
     โรงอาหาร

acom24s120s121s122

     ติดต่อที่พัก ( 038-554982 ถึง3 หรือ 081-6860639 ฝ่ายวิชาการ)