พิพิธภัณฑ์ดิน

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

s19

 

mu1

 

s13s14

ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดง ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลองของชุดดิน

 

s15s16

สภาพพื้นที่โดยทั่วๆ ไป บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา  จันทบรี  และตราด

 

s17s18

ลักษณะของดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข แนะนำการใช้ปุ๋ย

 

s20-2s20-1

รวมถึงข้อมูลทางวิชาการด้านอื่นๆ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคารพิพิธภัฑ์ดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ