บริการวิเคราะห์ดิน

Contact Us  Site Map FAQ

Thai English Indonesian Malay Vietnamese

title panorama soiltest

analysis

 

soiltest01

- ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

soiltest02

- ความเป็นกรด-ด่างของดิน

 

soiltest03

- มาตรฐานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร new1